Ochrana osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na zpracování osobních údajů v rámci této internetové stránky, včetně služeb na ní nabízených. Pro bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit pod níže uvedenými kontakty.

Všeobecné informace

Kontaktní údaje zodpovědné instituce

Vodohospodářský úřad Hof
Jahnstraße 4
95030 Hof

Kontaktní údaje ústředního pověřence pro ochranu osobních údajů pro vodohospodářské úřady

Alfons Loth
e-mail: datenschutzbeauftragter@wwa-ts.bayern.de
Telefon: +49 861 70655-540
Fax: +49 861 13605

Právní základ zpracování údajů

Vaše údaje budou, pokud není uvedeno jinak, zpracovány v rámci plnění našich úkolů služby veřejnosti (čl. 6 odst. 1 písm. e ve spojení s čl. 6 odst. 3 S. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a čl. 4 odst. 1 Bavorského zákona o ochraně osobních údajů).

Doba uložení osobních údajů

Vaše údaje budou po získání Vodohospodářským úřadem v Hofu uchovávány pouze po dobu nezbytnou k dosažení příslušného účelu uložení nebo po dobu předepsanou právními předpisy.

Práva dotčených osob

Coby osobě dotčené zpracováním osobních údajů Vám přísluší následující práva:

 • Jestliže jsou zpracovávány Vaše osobní údaje, pak máte právo na informaci o uložených údajích k Vaší osobě (čl. 15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů – dále jen GDPR).
 • Jestliže jsou zpracovávány nesprávné osobní údaje, máte právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR).
 • Jsou-li pro to dány zákonné podmínky, můžete požadovat vymazání nebo omezení zpracování a také proti zpracování podat námitku (čl. 17, 18 a 21 GDPR).
 • Pokud jste se zpracováním údajů souhlasili nebo existuje smlouva o zpracování údajů a toto zpracování se provádí pomocí automatizovaných postupů, přísluší Vám právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR).
 • Jestliže výše uvedených práv využijete, veřejný orgán přezkoumá, zda jsou pro to splněny zákonné podmínky.
 • Nezávisle na tom se můžete obrátit na dohledový orgán, tedy na Bavorského zemského pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Pokud jste formou odpovídajícího prohlášení souhlasili se zpracováním údajů Vodohospodářským úřadem v Hofu a zpracování probíhá na základě tohoto souhlasu, můžete souhlas kdykoli v budoucnosti odvolat. Zákonnost zpracování údajů provedeného na základě souhlasu do jeho odvolání tímto nebude dotčena.

Účely a právní podklad zpracování osobních údajů

Účelem zpracování je plnění veřejných úkolů uložených zákonodárcem. Právní podklad pro zpracování Vašich osobních údajů vyplývá, pokud není uvedeno jinak, z čl. 4 odst. 1 Bavorského zákona o ochraně osobních údajů ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Podle nich je nám dovoleno zpracovávat údaje potřebné pro splnění nám svěřených úkolů. Pokud jste se zpracováním údajů souhlasili, je toto zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Příjemce osobních údajů

Pokud jsou Vaše údaje elektronicky zpracovávány, zajišťuje technický provoz našich systémů zpracování dat:

ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich
Vlastník: René Münnich
Hauptstraße 68 | D-02742 Friedersdorf

Právo na stížnost u dohledového orgánu

Dále máte právo na stížnost u Bavorského zemského pověřence pro ochranu osobních údajů. Na něj se můžete obrátit pod následujícími kontakty:

e-mail: poststelle@datenschutz-bayern.de
Telefon: 089 2126-720
Telefax: 088 2126-7250

Další informace

Pro bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech se na nás můžete obrátit na výše uvedených kontaktech.

Matomo

Tato webová stránka používá k analýze webu Matomo službu společnosti InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, New Zealand, NZBN 6106769, („Matomo“), což se open source software pro sběr údajů o využívání této stránky.

Data, která Matomo zpracovává:

 • Anonymizované IP adresy, v nichž jsou odstraněny poslední 2 bity (tedy 198.51.0.0 namísto 198.51.100.54)

 • Pseudoanonymizovaná lokalita (založená na anonymizované IP adrese)

 • Datum a čas

 • Název vyvolávané stránky

 • URL vyvolávané stránky

 • URL předcházející stránky (pokud je povoleno)

 • Rozlišení monitoru

 • Místní čas

 • Soubory, které byly označeny nebo staženy

 • Externí linky

 • Doba načítání stránky

 • Stát, region, město (s nižší přesností na základě IP adresy)

 • Hlavní jazyk prohlížeče

 • User agent prohlížeče

 • Interakce s formuláři (avšak nikoli jejich obsah)

Další informace k podmínkám použití Matomo a úpravě ochrany osobních údajů naleznete na: https://matomo.org/privacy/

Kdykoli můžete vyjádřit nesouhlas se sběrem osobních údajů tak, že ve Vašem prohlížeči označíte DoNotTrack nebo toto políčko:

Zvláštní informace o internetové nabídce

Webový server je provozován ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich.

Aktivní komponenty

Používáme aktivní komponenty jako Javascript, Java-Applets nebo Active-X-Controls. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

Zapojení YouTube videí

Na naší webové stránce jsou zapojena videa externí video platformy YouTube. Standardně jsou přitom zobrazovány pouze deaktivované obrázky kanálu YouTube, které nevytvářejí automatizované spojení se servery YouTube. Provozovatel tak při vyvolání webových stránek nezíská data uživatele.

YouTube je službou společnosti YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, dceřiného společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, California 94043, USA. Další informace o účelu a rozsahu zpracování osobních údajů (i mimo Evropskou unii a mimo USA) i informace o možnostech nastavení za účelem ochrany Vašeho soukromí naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=cz&gl=de.. Google zpracovává Vaše osobní údaje mimo jiné v USA a podléhá tedy právnímu rámci pro regulaci transatlantické výměny osobních údajů EU-US-Privacy Shield.

Dotaz prostřednictvím e-mailu, telefonu či telefaxu

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu, telefonu či telefaxu, bude Váš dotaz včetně všech z něj vyplývajících osobních údajů u nás uložen a zpracován za účelem vyřízení Vaší žádosti. Tyto údaje nebudeme bez Vašeho povolení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR předávat dále.

Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů

Některé úkony zpracování osobních údajů jsou možné pouze s Vaším výslovným souhlasem. Vámi udělený souhlas je možné kdykoli odvolat. K odvolání je postačující neformální sdělení prostřednictvím e-mailu. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání nebude odvoláním dotčena.

Právo na stížnost u příslušného dohledového orgánu

Coby dotčené osobě Vám v případě porušení zákonných ustanovení o ochraně osobních údajů přísluší právo na stížnost u příslušného dohledového orgánu. Příslušným dohledovým orgánem ve věci otázek ochrany osobních údajů je zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů té spolkové země, v níž se nalézá sídlo naší organizace. Následující odkaz poskytne seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktů: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html..

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které na základě Vašeho souhlasu či v rámci plnění smlouvy automatizovaně zpracováváme, byly předány Vám nebo třetí osobě. Poskytnutí proběhne ve strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímý přenos údajů jiné zodpovědné osobě, bude to provedeno pouze tehdy, jestliže to bude technicky možné.

Povolení cookies s Borlabs Cookie

Pro získání Vašeho souhlasu s ukládáním nastavení cookies ve Vašem prohlížeči a jejich dokumentaci používá naše webová stránka technologii cookies consent od Borlabs Cookie. Poskytovatelem této technologie je Borlabs — Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (dále jen Borlabs).

Pokud vstoupíte na naši webovou stránku, bude ve Vašem prohlížeči uloženo cookies Borlabs, v němž budou uloženy Vámi udělené souhlasy či jejich zrušení. Tyto údaje nebudou předány poskytovateli cookies Borlabs.

Pořízené údaje budou uloženy tak dlouho, dokud nás nevyzvete k jejich vymazání nebo cookies Borlabs sami nevymažete, popř. nezanikne účel uložení údajů. Zákonem předepsané lhůty uložení tím nebudou dotčeny. Podrobnosti o zpracování cookies Borlabs naleznete na adrese: https://borlabs.io/kb/what-information-does-borlabs-cookie-store/

Technologie Borlabs Cookie Consent je používána pro získání zákonem předepsaných souhlasů s nastavením cookies. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. c GDPR.

Kontaktní formulář

Údaje zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře budou uloženy včetně Vašich kontaktních údajů, aby bylo možné vyřídit Vaši žádost nebo být k dispozici pro následné otázky. K předání těchto údajů nedojte bez Vašeho souhlasu.

Ke zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře dojde výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Vámi udělený souhlas je možné kdykoli odvolat. K odvolání je postačující neformální sdělení prostřednictvím e-mailu. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání nebude tímto odvoláním dotčena.

Údaje sdělené prostřednictvím kontaktního formuláře zůstanou uchovány u nás, dokud nás nevyzvete k jejich smazání, neodvoláte Váš souhlas s jejich uložením nebo nezanikne nutnost jejich uložení. Zákonná ustanovení – především lhůty uložení – tím nebudou dotčena.

cs_CZČeština